A dan Z ye Erkek bebek isimleri

Aba: bazı yörelerdeki yaşlı kadın baba kardeşi, amca
Abad: şen, bayındır

sonsuz gelecek zamanlar
Abadi: şen, bayındır, mamurlukla ilgili

Abak: eski Türklerde ölmüş ataların tapınılan heykelleri

şamda hükümet kurmuş bir Türk beyi
Abaka: bir tür iplik

 

A dan Z ye Erkek bebek isimleri

Abakahan: ilhanlı hükümdarı hülagu’ nun oğlu

Abakan: yenisey ırmağının bir kolu

Abamüslim: islamiyete inananların ulusu, yücesi

Abat: şen, rahat, mutlu olmuş

Abay: sezgi, anlayış, dikkat

ustalık, beceri, hüner
ayın suya akseden yansıması, hünerli
Abaza: karaçay

çerkes özerk bölgesinde yaşayan müslüman bir halk
Abbad: Allaha itaat ve ibadet eden, kulluğunu hakkıyla yerine getiren

yasaklarından kaçınan
Abbas: sert ve çatık kaşlı arslan

Abbaz: yüzgeç, yüzücü

Abdal: tarikat mensubu

Abdu’ l-melik: her şey üzerinde tasarruf ve hükmeden tek hükümdar Allah’ ın kulu

el-melik, Allah’ ın isimlerindendir
Abdulaziz: izzet, kudret, şeref sahibi Allahın kulu.

Abdulbaki: ezelden ebede varolan Allah’ın kulu

Abdulcemal: güzellikleri kendinde toplayan Allah’ ın kulu

Abdulhamit: hamd olunan Allah’ın kulu

Abdulkerim: çok cömert olan Allah’ın kulu

Abdullah: Allah’ a ait olan, onun yolundan giden kişi

Abdulmuiz: muiz’ in, izzet veren, şereflendiren Allah’ ın kulu

Allah’ ın isimlerindendir
Abdurrahman: rahmet sahibi Allah’ın kulu

rahman; dünyada her canlıya, mü’ min-kafir ayırdedilmeksizin herkese merhamet eden
Allah’ ın isimlerindendir
Abdurrauf: rauf olan Allah’ ın kulu

Abdussabur: sonsuz sabır ve genişlik sahibi Allah’ ın kulu

Allah’ ın isimlerinden
Abdi: kulluk, kölelikle ilgili

Abdüddar: zararlı şeyleri ve sebeblerini bir hikmete mebni olarak yaratan Allah’ ın kulu

Allah’ ın isimlerindendir
Abdüla’la: en yüksek, en yüce ve yücelikte eşi olmayan Allah’ ın kulu

a’ la kelimesi kur’an-kerim’ in sıfatı olarak geçmektedir.
ünlü bir islam bilgini
Abdülafuv: geniş avf ve mağfiret sahibi yüce Allah’ ın kulu

Allah’ ın isimlerinden
Abdülali: yüce, ulu, şan ve şeref sahibi Allah’ ın kulu

ali kelimesi kur’an’ da Allah’ ın yüceliğini vasfetme anlamında kullanılmıştır
Abdülalim: herşeyi bilen tanrının kulu
alim ve mükemmel bilgiyi uhdesinde bulunduran Allah’ ın kulu. alim kelimesi Allah’ ın 99 isminden birisidir

Abdülazim: azamet ve büyüklük sahibi Allah’ ın kulu

Allah’ ın isimlerinden
Abdülaziz: tanrının sevgili kulu
büyük ve aziz olan, izzet ve şeref sahibi Allah’ ın kulu

aziz Allah’ ın isimlerindendir
32. osmanlı padişahının adı
Abdülbaki: var olan, kalan
sonsuz, ebedi olan ve ölmenin kendisi için sözkonusu olmadığı

Allah’ ın kulu
Allah’ ın isimlerinden
Abdülbari: yaratan, yaratıcı Allah’ ın kulu

bari ismi, Allah’ ın isimlerindendir “abd” takısı almadan kullanılmaz
Abdülbasıt: genişlik, ferahlık ve kolaylık verici olan Allah’ ın kulu

Allah’ ın isimlerinden
Abdülbasir: her şeyi görüp gözeen ve gizliliğin kendisi için söz konusu olmadığı yüce Allah’ ın kulu

Abdülbedi: Allah’ ın isimlerinden

bedi’ nin kulu
Abdülberr: berr’ in kulu

cömert ve ihsan edicinin kulu
berr, Allah’ ın isimlerindendir
Abdülcebbar: zorlayıcı, cebredici
cebredici, zorlayıcı, kuvvet ve kudret sahibi Allah’ ın kulu

cebbar, Allah’ ın isimlerindendir
Abdülcelil: pek büyük, ulu
büyük, ulu, yüce Allah’ ın kulu

celil, Allah’ ın isimlerindendir
Abdülcemal: dürüstlüğü, güzelliği olan tanrının kulu

Abdülcevat: eli açık tanrının kulu
cömert olan Allah’ ın kulu

Abdülehad: şeriki ve ortağı bulunmayan, tek olan Allah’ ın kulu

ehad, Allah’ ın isimlerindendir
Abdülesed: aslan’ ın kulu

hz. rasulullah (s.a.s)’m reddettiği isimlerdendir
müslümanlar kullanmazlar
Abdülevvel: herşeyin evveli, ilk olan, varlığının başlangıcı bulunmayan Allah’ ın kulu

Abdülezel: sonsuzlardan beri var olan kul
ezelden beri var olan varlığı için başlangıç söz konusu olmayan Allah’ ın kulu

Abdülferid: tek, eşsiz, eşi olmayan, kıyas kabul etmez, üstün olan

Allah’ ın kulu
Abdülfettah: karışık şeyleri çözen
zafer kazanmış, üstün gelmiş, fetheden-açan, kullarının kapalı-müşkil işlerini açan Allah’ ın kulu

Allah’ ın isimlerindendir
Abdülgaffar: merhametli, tanrının kulu
kullarının günahlarını affeden allıh’ ın kulu

Allah’ ın isimlerindendir
“abd” takısı almadan kullanılmaz
Abdülgafur: günahları bağışlayıcı
kullarının günahlarını tekrar tekrar bağışlayıcı olan Allah’ ın kulu

“abd” takısı almadan kullanılmaz
Abdülgani: zengin, varlıklı, bol, doygun olan Allah’ ın kulu

Allah’ ın isimlerinden
Abdülhabir: her şeyin iç yüzünden, gizli ve saklılıklarından haberdar olan Allah’ ın kulu

Allah’ ın isimlerinden
Abdülhadi: hidayet eden, doğru yolu gösteren Allah’ ın kulu

Allah’ ın isimlerinden
Abdülhafız: herşeyi bütün ayrıntı ve inceliğiyle kaytılayıp tutan ve dilediği zamana kadar bela ve afetlerden koruyan Allah’ ın kulu

Allah’ ın isimlerinden
Abdülhak: yüce tanrının kulu
hak ve gerçek olan, varlığı hiç değişmeden duran Allah’ ın kulu

hak, esmau’l-hüsna’ dandır
Abdülhakem: bütün işlerin kendisine döndürüldüğü, onun adalet ve kararına baş vurulduğu yüce hakem Allah’ ın kulu

Allah’ ın isimlerinden
Abdülhakim: her şeye hükmeden Allah’ ın kulu

hakim, Allahın isimlerindendir “abd” takısı almadan kullanılmaz
Abdülhalik: halk eden, yaratan tanrının kulu
yaratan, yoktan vareden, yaratıcı Allah’ ın kulu

halik, Allah’ ın isimlerinden “abd” takısı olmadan kullanılmaz
Abdülhalim: halim, yumuşak huylu
tabiatı yavaş olan, yumuşak huylu, hikmetli Allah’ ın kulu

Allah’ ın isimlerinden
Abdülhamid: hamdolunmuş, övülmüş, bütün varlığın diliyle övülmüş Allah’ ın kulu

hamid; Allah’ ın isimlerindendir
Türk dil kuralları açısından “d/t” olarak kullanılır
Abdülhamit: övülmeye değer

Abdülhasib: bütün varlıkların takdir edilen hayatları boyunca yaptıkları bütün işlerin ayrıntılarıyla hesabını en iyi bilen hasib’ in kulu

hasib; Allah’ ın isimlerinden
Abdülhay: daima diri olan, ebedi hayat sahibi, her şeye gücü yeten cenab-ı Allah’ ın kulu

Allah’ ın isimlerinden
Abdülkadir: övülmeye değer
bitmez tükenmez kuvvet sahibi olan, herşeyi yapmaya gücü yeten Allah’ ın kulu

kadir; Allah’ ın isimlerindendir
Abdülkaviy: sonsuz güç ve kuvvet sahibi Allah’ ın kulu

kaviy kelimesi esmau’l-hüsna’ dandır
Abdülkayyum: bu isim her şeyin bir varlık olarak durabilmesi için neye ihtiyacı varsa onu veren, gökleri, yeri ve her şeyi tutan, baki, kaim Allah’ ın kulu

kayyum, Allah’ ın isimlerindendir
Abdülkebir: kebir’ in büyüklük ve azamette eşsiz olan Allah’ ın kulu

kebir; Allah’ ın isimlerindendir
Abdülkerim: cömertlik sahibi olan
keremi bol, cömert olan aziz ve celil Allah’ ın kulu

kebir; Allah’ ın isimlerindendir
Abdüllatif: yumuşaklık sahibi
latif, güzel, yumuşak, hoş, nazik olan bütün olayların ve eşyanın inceliklerini bilen Allah’ ın kulu

el-latif; Allah’ ın isimlerindendi
Abdüllazim: büyük, yüce, yüksek

Abdülmacid: kadru şanı büyük, cömertlik ve keremi bol olan Allah’ ın kulu

macid kelimesi, Allah’ ın isimlerindendi
Abdülmalik: sahip olan, herşeyin mülkiyetinin sahibi olan Allah’ ın kulu

malik; Allah’ ın isimlerindendi “abd” takısı almadan kullanılmaz
Abdülmecid: şanı büyük ve yüksek olan, şan ve onur sahibi yüce Allah’ ın kulu

mecid kelimesi Allah’ ın 99 isminden biridir
31. osmanlı padişahı
Abdülmecit: şan ve şeref sahibi

Abdülmelik: tüm evrene egemen olan tanrının kulu

Abdülmennan: çok ihsan eden, ihsanı bol olan Allah’ ın kulu

mennan kelimesi, Allah’ ın sıfatlarındandır
Abdülmesih: hastalara şifa veren, mesih isa’ nın kulu

isim olarak kullanılmaz
Abdülmetin: metanetli, sağlam, dayanıklı olan Allah’ ın kulu

Allah’ ın isimlerindendir
Abdülmucib: kendisine yönelip yalvaranların isteklerine cevap veren, onların dua ve tevbelerine cevap veren, onların dua ve tevbelerine icabet eden yüce Allah’ ın kulu

mucib, esmau’l-hüsna’ dandır
Abdülmuhsi: bütün varlıkların sayısını tek tek bilen Allah’ ın kulu

muhsi, esmau’l-hüsna’dandır
Abdülmuhyi: hayat veren, can ve ruh veren, bütün canlıları ve hayatı diri tutan Allah’ ın kulu

muhyi, Allah’ ın 99 isminden birisidir
Abdülmuid: yaratılmışları yokettikten sonra tekrar dirilten Allah’ ın kulu

muid Allah’ ın 99 isminden birisidir
Abdülmümin: gönüllerde iman nurunu yerleştiren, kendisine yönelenlere, iman nasib ederek onları hidayetine alan, koruyan yüce Allah’ ın kulu

mü’ min, Allah’ ın isimlerindendir
Abdülrahim: bağışlayan, affeden

Abdülrezzak: tüm yaratıklara rızkını veren tanrının kulu

Abdülreşit: iyilikler sahibi

Abdülvacid: yoktan vareden, meydana getiren, dilediğini anında elde eden, zenginlik ve servetine nihayet bulunmayan vacid’ in kulu

vacid, Allah’ ın isimlerindendir
Abdülvahid: tek ve eşsiz olan, zatında sıfatlarında, hükümlerinde, işlerinde asla benzeri olmayan Allah’ ın kulu

vahid kelimesi cenab-ı hakk’ ın kur’ an’ da zikredilen 99 isminden birisidir
Abdülvali: bütün alemleri ve meydana gelen bütün olayları tedbir ve idare eden Allah’ ın kulu

vali esmau’l-hüsna’ dandır
Abdülvaris: gerçek servet ve zenginliklerin mutlak sahibi.

bütün zenginliklerin son ve asıl sahibi olan yüce Allah’ ın kulu
varis kelimesi Allah’ ın isimlerindendir
Abdülvasi: vasi’ nin kulu

genişlik sahibi ve müsade edici, darlık, fakirlik ve sıkıntıdan münezzeh olan Allah’ ın kulu
vasi kelimesi Allah’ ın isimlerindendir
Abdülvedud: vedud’ un kulu

Allah’ ın isimlerinden
vedud; iyi amel sahibi kullarını seven, onlara rahmet ve rızasını yönelten, sevilmeye ve sayılmaya, dostluğu kazanılmaya yegane layık olan yüce Allah anlamındadır
Abdülvehhab: çok çeşitli nimetleri daima bağışlayan Allah’ ın kulu

Allah’ ın isimlerindendir.
“abd” takısı almadan kullanılmaz
Abdülvekil: kendisine tevekkül edilen, kudretiyle kullarının işlerini halleden, onlara yardımcı olan yüce Allah’ ın kulu

vekil
Allah’ ın isimlerindendir
Abdülveli: kendisine iman edenlerin dostu ve yardımcısı

yarattıklarına mütevelli ve nazar edici olan Allah’ ın kulu
el-veliyy kelimesi Allah’ ın isimlerindendir
Abdünnafi: yararlı şeyleri ve sebeplerini kudretiyle yaratan Allah’ ın kulu

nafi kelimesi, Allah’ ın isimlerindendir
Abdünnasır: yardımcı, yardım eden Allah’ ın kulu

Abdünnur: nur sahibi, aydınlık, parlaklık sahibi olan Allah’ ın kulu

nur, Allah’ ın isimlerindendir
Abdürrafi: rafi’ nin kulu

Allah’ ın isimlerinden
Abdürrahim: merhametli, esirgeyen, koruyan, acıyan, ahirette mümin kullarına merhamet eden Allah’ ın kulu

er-rahim, Allah’ ın isimlerindendir
Abdürrauf: çok lütuf, şevkat ve rahmet eden

onları belli nimetlerle dengeli yaşatan, seviyelendiren Allah’ ın kulu
Abdürrezzak: bütün mahlukların rızkını veren Allah’ ın kulu

rezzak, Allah’ ın isimlerindendir
“abd” takısı almadan kullanılmaz
Abdürreşid: Allah’ ın isimlerinden

reşid’ in kulu
Abdüssamed: kimseye, hiçbir şeye muhtaç olmayan, Allah’ ın kulu

samed, Allah’ ın isimlerindendir
“abd” taısı almadan kullanılmaz.
Türk dil kuralı açısından “d/t” olarak kullanılır
Abdüsselam: barış, rahatlık, selamete çıkaran, selam eden, zevalsiz ebedi olan Allah’ ın kulu

es-selam kelimesi, Allah’ ın isimlerindendir
“abd” takısı almadan kullanılamaz
Abdüssemi: her şeyden arınmış olarak bütün sesleri, sözleri ve kelimeleri işitip ayırdeden yüce Allah’ ın kulu

Abdüssettar: günahları örten, gizleyen Allah’ ın kulu

Abdüzzahir: varlık ve birliği sonsuz sayıda eserler ve delillerle belli olan Allah’ ın kulu

ez-zahir, Allah’ ın isimlerindendir
Abdüşşahid: şahid’ in kulu

görünen ve görünmeyen eşyanın hepsini görücü ve tasarruf edici olan ve her şeyi müşahade altında bulunduran Allah’ ın kulu
şahid, Allah’ ın isimlerindendir
Abdüşşekür: emrine uyan, yasaklarından sakınan kullarını seven ve çok ikramda bulunan Allah’ ın kulu

şekür, Allah’ ın isimlerindendir
“abd” takısı almadan kullanılmaz
Aber: hz. nuh’ un erkek torunu

Abgun: mavi renk

gök
parlak
nişasta
Abher: nergis çiçeği

yasemin
zerrin kadehi çiçeği
dolu kab
Abhiz: büyük dalga

kaynak
su yolu
Abıhayat: hayat suyu, sonsuz yaşam sağlayan su

Abılayhan: orta cüz kazak hanı

ülkesini çinlilere, hive hanlıklarına karşı ustaca savundu
Abır: huzur, barış

Abışka noyan: ilhanlı komutan (xııı-xıv. yy.)

abuşga
Ablak: dolgun, yuvarlak, dairesel

Abraş: alacalı, benekli yüz

Abuzer: altın suyu, altın suyu gibi parlak

Abuzettin: dindar

Abuşka: koca ihtiyar erkek

Abid: Allah’ a ibadet eden, çok ibadet eden, zahid

kullar, köleler
Abide: anıt, çok değerli yapıt
anıt

önemli ve değerli yapıt
Abidin: dua eden, duacı

imanlı, inançlı, çok ibadet eden
ibadet edenler
zeyne’l-abidin’ den kısaltma isim ad
zeynelabidin: hz. alinin torunlarından biri. ibadet edenlerin ziyneti
Abir: güzel kokan, mis

Atabek: devlet yetkilisi

selçuklularda şehzadelerin eğitimcisi
Ataberk: şehzade eğitmeni

devlet yetkilisi
Atabey: selçuklularda şehzadeleri eğitmekle görevli kişilere verilen ünvan

Atabörü: erkek kurt

Ataç: atalardan gelen

Atacan: hoşgörülü, babacan

Ataergin: baba

soyun geçmişte yaşamış ferdi
vermiş, veriş
bağışlama, ihsan
yesevi tarikatında mürşid
Atahan: soyu hükümdarlardan gelen

Atak: canlı, girişken

cömert
nişancı
Atakan: düşünmeden cesurca işe girişen

atasının kanını taşıyan, atasının kanından gelen gücü barındıran
Ataker: atılgan, yiğit, hızlı

Ataklı: namlı, ünlü

Atakol: atılgan ol

Atakul: atalarına saygı duyan

Atakurt: kurt soyundan gelen

Atala: bulamaç

Atalay: ünlü, soylu, tanınmış

Ataman: ata kişi, önder

Atamer: soyu yiğit, atası er

Ataner: baban, atan, soyun, yiğit anlamında

Atanur: atasından aldığı nuru taşıyan

Ataol: yüce bir insan ol

gelecek kuşaklara olan, geleceği olan
Atasagun: doktor, hekim

Atasan: soyuyla ünlü olan, övünen kişi

Ataseven: baba

soyun geçmişte yaşamış ferdi
vermiş, veriş
bağışlama, ihsan
yesevi tarikatında mürşid
Atasoy: ataların soyundan gelen

Atatuğ: baba

soyun geçmişte yaşamış ferdi
vermiş, veriş
bağışlama, ihsan
yesevi tarikatında mürşid
AtaTürk: Türklerin atası

Atatöre: atalardan kalma adet

Atay: herkesçe bilinen, tanınmış, ünlü

maruf
Ataş: arkadaş

Atıf: eğilimli, birine şefkatle eğilen, sevgi duyan

bir şeye yönlendirilen
birini beğenen kimse, içten, samimi
Atıl: bir amaca doğru hızla ilerleme (a harfi uzatılarak okunmalıdır, aksi halde atıl durağan anlamına gelir)

atılmaktan emir
Atılay: ileri atılan

atik ve aydınlık
Atılay/atalay: kolaylıkla ileri atılabilen cesur kimse

atınç, atılgan, atak
Atılgan: engelleri aşan

korkusu olmayan
girişken, hevesli
Atılhan: dinamik hükümdar

Atım: fırlatılan birşeyin gideceği uzaklık

Atınç: atılgan

atak
Atız: uzak

Atkın: atılmış

kumaş dokumada kullanılan tabir
Atlam: hatve, adım

Atlan: şöhret, ünvan

Atlığ: namlı, şöhretli

Atlıhan: at+han kelimelerinden iyi ata binen yiğit han

Atom: bir elementin kimyasal tepkimeye giren en küçük parçası

Attab: yumuşak huylu

sertlik yanlısı olmayan
uyumlu
Attar: güzel kokulu bitki özleri, yağlan vb. satan, güzel koku ticareti yapan kimse

ilaç maddeleri vb. şeyler satan adam
mahalle aralarında bazı baharatlar ile iğne, iplik vb. satan dükkan sahibi
Atuf: çok esirgeyen, aşık olan

Atik: çabuk davranan, çevik

Atilla: hun hükümdarı (atilla olarak yazılan şekli de Türkçedir.)

savaşçı, fatih
büyük, ünlü
meşhur, ünlü kişi
Atilla/attila: hunların “tanrının kırbacı” denilen büyük hükümdarı

Asaf: vezir

Asal: temel, esas

Asan: kolay, rahat

sağlıklı
Asfa: çok saf, en temiz, halis

Asgar: en küçük, daha küçük

Ashab: sahib’ in çoğulu

hz. muhammed (s.a.s)’ i görüp ona tabi olan kişiler
Ası: menfaat

Asıf: çok sert esen rüzgar

Asım: temiz, namuslu, sağlam karakterli

Asker: ordu, ordu örgülüyle ilgili

vazife yapan
ülke savunmasında istihdam edilmek üzere eğitilip donatılan kimse
rütbesiz asker, er
Askeri: orduya mensup, orduyla alakalı

Aslan: gürbüz ve yiğit kişi

Türklerin, güçlü insan tanımlarında genellikle seçtikleri ormanlar kralı
Aslaner: yiğit kimse

Aslanhan: aslanların aslanı

Aslıbey: bey soyundan gelen

Asrın: çağdaş bu asıra ait olan, asıra uygun olan

asır’ dan türemiş isim
modern
Asri: modern

Asutay: hırçın tay

Asil: soylu

soylu bir aileden gelen
seçkin insan
Asime: akılsız, beyinsiz, şaşkın, sersem

Aracı: hakim, yargıç

Araf: cennet ile cehennem arasındaki yer

sert, tepe
adetler, usuller
Arafat: mekke’ de bir dağ

Aral: takımada, sıradağlar

asya’da bir göl, iki şey arasındaki göl ya da deniz
Aram: sabır, sebat, dinlenme

Aramdil: gönül rahatı

sevilen güzel
yer, mekan
Aras: sahip çıkılan buluntu, doğu anadoluda bir ırmağın adı

kalın yün
at kılı anlamında (aras nehri)
yorgun bitkin
Arat: yürekli kişi, yüreklilik

Araz: saadet

Arca: çam ağacı

tahta kutu veya sandık
namuslu temiz
Arcem: ar+cem (namuslu, arlı hükümdar, padişah)

Arda: meriç ırmağının bir kolu

sonra gelen
işaret olarak yere dikilen nişan değneği
hükümdar asası
sonra gelen, halef, hükümdar asası
Ardahan: arda+han

doğu anadolu’ da bir ilimiz
Ardalı: eli değnekli çavuş

Ardan: an gibi çalışkan kimse

Ardıç: güzel kokulu yapraklarını kışın da dökmeyen bir ağaç, dağ servisi, çamgillerden kokulu bir ot

yemişleri ilaç olarak kullanılan ağaç
Ardıl: arkadan gelen, sonra gelen (ilk ya da birkaç çocuktan sonra doğan), öncekinden sonra, ardından gelen

Aref: pek maruf, çok bilinen

arif, anlayışlı ve bilgili
Arel: temiz ve güvenilir kişi

Arer: temiz ve güvenilir kişi

Argan: erganun sözcüğünün bozulmuş şekli

Argın: yorgun

Argıt: dağın geçit verdiği yer

Argon: ateş rengi

Argu: iki dağ arası, uçurum

orta asya’ da ıssık gölü çevresinde çu ve talaş havzalarında yaşamış kırgızların en büyük boyu
Arguç: gurur

Argun: zayıf, güçsüz, dermansız

gizli, saklı, arınmış
kamıştan yapılmış bir çalgı
vahşi hayvan
temiz, arınmış
Argunşah: zayıf, güçsüz, düşkün, dermansız, zebun

yanyana iki kamış düdüğünden veya kartal kemiğinden yapılmış kaval
Argün: temiz gün

günlük güneşlik
yaşama sevinci veren gün
erdem peşinde olan
Arhan: namuslu, dürüst, hükümdar br>
temiz, arınmış hükümdar

Arı: katışık olmayan, temiz, çiçeklerden bal yapan, iğnesiyle sokan böcek

Arıbaş: yorulmak bilmez

Arıç: dirlik, düzenlik, barış
barış, asayiş

Arıca: temiz, saf, hilesiz

Arıcan: temiz ve sevilen kişi

Arığ: halis, iffetli

Arıer: temiz, katışıksız er

Arıhan: üstün nitelikli, gururlu bakan

Arık: eti yağı erimiş zayıf

Arıkal: temiz, doğru, dürüst kal

Arıkan: saf kan, temiz kan, soylu kan

Arıkbağ: yabani otlardan temizlenmiş bağ

Arıker: temiz ve iyi kimse

Arıkhan: üstün nitelikli, gururlu bakan

Arıman: dürüst

Arın: temiz, saf

alın
arınmak eyleminden arın
sade ol
Arınç: erinç, huzur, barış

Arınık: şeffaf

Arısal: arı gibi

Arısan: adı sanı temiz kimse

Arısoy: katışıksız, temiz soy

Arıt: temizlenmek, saflaştırmak

Arıtan: temizleyen, berrak

Arkan: temiz kandan gelen

üstün, galip
arıkan, temizkan
Arkay: yükselmek, göğe doğru çıkmak

her yana çıkık durmak
Arkın: yavaş, ağır, sakin

arkada, geride
Arkış: kafile

Arkoç: temiz ve güçlü

Arkun: yavaş, geri kalan

Arkut: temiz ve kutlu

Armağan: birine karşılıksız olarak verilen şey, birini sevindirmek, gönlünü hoş etmek için verilen şey ödül

hediye
Arman: kutsal rüya, ermek istenilen şey, arzu

hasret, özlem
sıkıntı
Arol: çalışkan, saf ol

Arpağ: efsun

Arpak: büyü, sihir

Arpat: hun-uygar halkının önderi, arpatlar hanedanının kurucusu

Arpınar: su gibi temiz

Arraf: falcı, kahin, müneccim

hekim
göçebe arap aşiretlerinin örfe vakıf umumi bilgileri
Arsebük: temiz ruhlu ve çabuk

toy
namus konusunda titiz
Arsen: kurtuluş, özgürlük

Arslan: yırtıcı, güçlü, yiğit

Türklerin, güçlü insan tanımlarında genellikle seçtikleri ormanlar kralı
Arslaner: güçlü kimse

Arslangiray: cesur, korkusuz han

Arslanşah: arslan gibi cesur ve yiğit şah, kral

Artaç: ar+taç

utanma duygusunu baş tacı eden
dost, aynı meslekten olan
Artam: meziyet

Artan: fazlalık üstünlük

Artanç: ince ruhlu

Artaş: arkadaş

Artık: çok üstün, ziyade

Artış: beddua

Artuç: ucu sivri demirle donanmış mızrak

Artuk: artuk beyliğini kuran bir selçuklu komutanı

artan, kalan, üstün, selçuklu emiri
Artukmaç: bir çok şeyler arasında en değerli olanı

Artun: kendine güvenen, onurlu, ağırbaşlı

haysiyetli
Artunç: arı tunç, katışıksız tunç

mızrak
Aruz: Türk edebiyatında kullanılan ölçü

Ari: iran’ dan geçerek kuzey hindistan’ a yerleşen halk

Arif: anlayışlı, tanınmış, meşhur, bilgi sahibi

Arzık: dinine çok bağlı